>
 

ขออภัย ขณะนี้ระบบการลงทะเบียนได้รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนตามที่ได้วางแผนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคแล้ว

ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom)

เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป